Locations

Akzo Nobel Protective Coatings (Suzhou) Co. Ltd Tianjin

Business Area: Performance Coatings

Contact

Visiting address:

Akzo Nobel Protective Coatings (Suzhou) Co. Ltd
Room 3201, The Exchange Tower 1, 189 Nanjing Road, Heping Di 189
300051 Tianjin
China
+86 22 83191228
Jacky.Lou@akzonobel.com