Locations

Functional Chemicals Songjiang

Contact

Visiting address:

Functional Chemicals
275 Huajia Road, Songjiang Industrial
201600 Songjiang
China
+86 21 3774 6188
jill.yu@akzonobel.com