Deze website maakt gebruik van cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat het bezoek aan onze website zo goed mogelijk verloopt. Daarnaast helpt het ons begrijpen hoe u de website gebruikt. Als u door gaat met het gebruik van deze website accepteert u de cookies. Cookie informatie pagina
Close

Begrippenlijst

Een alfabetische lijst van duurzaamheidstermen en -definities:

3Vs

De 3Vs (vermindering, verfijning en vervanging) verwijzen naar de drie belangrijkste principes die op grote schaal worden toegepast bij pogingen om het aantal dieren dat in dierproeven wordt gebruikt te verminderen, waar mogelijk dierproeven te vervangen door alternatieven (bijvoorbeeld in-vitro testen en computermodellering), en om de testomstandigheden te verfijnen om zo de dieren zo min mogelijk pijn en stress te bezorgen.

Business principes

De kernwaarden van zakelijk gedrag, die gelijkelijk gelden voor al onze zakentransacties en voor het gedrag van individuele medewerkers wereldwijd. De kernwaarden van Akzo Nobel zijn: ondernemingsgeest, integriteit van het individu en sociale verantwoordelijkheid.

Specificatie van business principes

De toepassing van de business principes van Akzo Nobel met betrekking tot een aantal belangrijke mondiale kwesties, zoals kinderarbeid, het recht van werknemers om zich te organiseren, onze aanwezigheid in landen met een verhoogd risico en eerlijke concurrentie. De specificaties zullen van tijd tot tijd worden aangepast en uitgebreid.

Kooldioxide (CO2)

Kooldioxide is een gas in de atmosfeer dat ontstaat bij de verbranding van organisch materiaal wanneer er voldoende zuurstof aanwezig is. Kooldioxide is in lage concentraties aanwezig in de atmosfeer van de aarde en gedraagt zich als een broeikasgas. Bij Akzo Nobel maken rapportages omtrent directe CO2 uitstoot deel uit van een belangrijke prestatie-indicator: de som van brandstofverbranding en proces-gerelateerde directe CO2  uitstoot uit vaste bronnen op Akzo Nobel terreinen in het rapportagejaar.

Chemisch zuurstofverbruik

De hoeveelheid zuurstof die nodig is voor de chemische oxidatie van stoffen in afvalwater dat direct in het oppervlaktewater geloosd wordt in het rapportagejaar.

Coatings Care®

Coatings Care® is een vrijwillig managementprogramma voor het milieu, gezondheid en veiligheid op de werkplek voor de producenten van verfproducten in heel de wereld.

Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI)

De Dow Jones Sustainability Indexes, geïntroduceerd in 1999, is een wereldwijde index om de resultaten van de leidende (beste 10%) door duurzaamheid gedreven ondernemingen wereldwijd te volgen. Als toppositie heeft Akzo Nobel heeft sinds de eerste verkiezing in september 2005 steeds op de DJSI gestaan.

Eco-efficiëntie

Eco-efficiëntie is een management strategie die financiële prestaties en milieuzorg met elkaar verbindt om zo meer waarde met minder ecologische impact te creëren. Optimalisatie van productieprocessen, afval recycling en het delen van hulpbronnen zijn slechts drie voorbeelden van eco-efficiëntie.

FTSE4GOOD Index

Dit Europese equivalent van de Dow Jones Sustainability Index in de Verenigde Staten wordt door investeerders wereldwijd op grote schaal gebruikt om de prestaties te meten van ondernemingen die aan de universeel erkende duurzaamheidseiden voldoen. Tot de selectiecriteria van de FTSE4Good behoren onder meer milieuduurzaamheid, het ontwikkelen van positieve relaties met stakeholders en het handhaven en ondersteunen van de universele rechten van de mens. Akzo Nobel werd in maart 2006 in de FTSE4GOOD index gekozen.

Global Reporting Initiative (GRI)

Een onafhankelijke instantie die internationaal erkende, vrijwillige richtlijnen voor duurzaamheidsrapportage ontwikkelt en verspreidt. De richtlijnen vormen een basis voor rapportage over de economische, milieu- en sociale aspecten van de activiteiten van een onderneming.

Gevaarlijk Afval

De hoeveelheid afval in het rapportagejaar die als gevaarlijk wordt geklassificeerd conform de definitie in de nationale, deelstaats- of lokale wetgeving. Dit betreft alleen afval dat deel uitmaakt van afval dat niet hergebruikt kan worden.

Gezondheid, Veiligheid en Milieu (GVM)

HSE verwijst naar beleid, richtlijnen en praktijken van Akzo Nobel die zich richten op (1) het voorkomen van letsel en bevorderen van de gezondheid van medewerkers en andere belanghebbenden; (2) het voorkomen van ongevallen op het werk bij zowel onze eigen medewerkers als onze aannemers; en (3) het beschermen van het milieu door de impact op het milieu van onze activiteiten en producten te voorkomen of zo klein mogelijk te houden door middel van passende ontwerpen, productie, distributie, gebruiks- en verwerkingspraktijken.

Schriftelijke bevestiging bij de jaarrekening (Letter Of Representation (LOR))

Verklaring van bedrijfsfunctionarissen (met name Business Unit managers) omtrent hun gedrag binnen de onderneming: “We have conducted our business in accordance with external rules, laws, and regulations and worked in conformity with Akzo Nobel's Company Statement, Corporate Directives and Business Principles”. De verklaring wordt jaarlijks afgegeven.

Beroepsziekten frequentiecijfer

Het aantal gevallen van beroepsziekten voor het rapportagejaar per miljoen gewerkte uren.

Productzorg

Verantwoord en ethisch management van de gezondheids-, veiligheids- en milieuaspecten van een product gedurende de gehele levenscyclus. Dit kan onder meer het herontwerpen van producten inhouden om minder gevaarlijke stoffen te gebruiken, of om de producten duurzamer, geschikter voor hergebruik of beter recyclebaar te maken.

REACH

REACH is het systeem voor de registratie, evaluatie en vergunningverlening (autorisatie) van chemische stoffen (Registration, Evaluation and Assessment of Chemicals) onder het Chemicaliënbeleid van de EU.

Responsible Care®

Responsible Care® is het wereldwijde vrijwillige initiatief van de chemische industrie waaronder bedrijven, via hun nationale verenigingen, samenwerken aan een continue verbetering van hun prestaties op gezondheids-, veiligheids- en milieugebied, en met belanghebbenden communiceren over hun producten en processen.

Ronde tafel mensenrechten

Een periodieke ronde-tafel bijeenkomst van Amnesty International en Nederlandse multinationals met als doel de uitwisseling van gedragscodes aangaande mensenrechten onder de deelnemende ondernemingen.

Ernstige incidenten

Incidenten met dodelijke afloop of ernstig lichamelijk letsel bij onze medewerkers of aannemers, en incidenten die ernstige schade toebrengen aan het milieu, onze financiën of onze reputatie.

Totale ziekteverzuimpercentage

Het aantal gewerkte uren dat per jaar verloren gaat als gevolg van alle ziektes en ongevallen, als percentage van het geplande aantal gewerkte uren per jaar.

Totale rappporteerbare ongevallencijfer

Het totale aantal rapporteerbare ongevallen voor het gerapporteerde jaar per miljoen gewerkte uren.

Totaal rapporteerbare ongevallen

De som van verzuimongevallen (inclusief dodelijke ongevallen), ongevallen met werkbeperking en ongevallen die medische behandeling vereisen.

United Nations Global Compact

Het Global Compact is een internationaal initiatief van de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties dat als doel heeft bedrijven en agentschappen van de VN, arbeidskrachten en maatschappelijke organisaties bij elkaar te brengen ter ondersteuning van universele principes op sociaal en milieugebied.

Uitstoot van vluchtige organische stoffen in de lucht

De hoeveelheid gehalogeneerde en niet-gehalogeneerde organische verbindingen, waaronder CS2 en COS, die in het gerapporteerde jaar uitgestoten worden in de lucht.

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)

Het World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) is een coalitie van internationale ondernemingen verbonden door een gedeelde verplichting tot duurzame ontwikkeling op basis van de drie steunpilaren economische groei, ecologisch evenwicht en sociale vooruitgang.

Geen/Laag stroomverbruik uit koolstof (%)

Het elektriciteitsverbruik uit bronnen die weinig of geen CO2  uitstoten, zoals waterkracht, zonnecellen, biomassa, wind (“groene” bronnen), kernenergie en warmtekrachtkoppeling, als percentage van het totale elektriciteitsverbruik in het gerapporteerde jaar.