Onderzoek put-integriteit (verticaal leidingwerk)

De afgelopen maanden zijn historische lekkages geconstateerd uit oude en niet meer in gebruik zijnde boringen (zogenaamde verticale boringen). Naar aanleiding hiervan is met SodM is een onderzoeksplan opgesteld voor het onderzoeken van actieve, nog in gebruik zijnde, en inactieve boringen die niet meer voor de zoutwinning gebruikt worden.

Mijnbouw milieuonderzoek

Onderzoek actieve en inactieve boringen

Mijnbouwkundig en milieukundig onderzoek

Bij het onderzoek naar lekkages is sprake van mijnbouwkundig en milieukundig bodemonderzoek. De eerste stap in mijnbouwkundig onderzoek is het uitvoeren van een druktest. Als de druktest aantoont dat mogelijk sprake is van een lekkage,  wordt nader mijnbouwkundig onderzoek uitgevoerd. Met een camera wordt gekeken of en op welke diepte(s) sprake is van lekkage in de verbuizing. Indien er een lekkage geconstateerd is, volgt milieukundig onderzoek.

Milieukundig onderzoek richt zich op wat er gelekt is en in welke hoeveelheden. De brochure ‘Wat gebeurt er op mijn land tijdens bodemonderzoek? Geeft uitgebreide informatie over het milieukundig onderzoek.

AkzoNobel heeft veelvuldig contact met SodM over de resultaten van het milieukundig onderzoek bij lekke putten. Om een goed beeld van de verontreiniging te krijgen wordt een sonde in de grond gedrukt. Er zijn rond iedere put tussen de twintig en vijfentwintig van dit soort testen gedaan. Bijgaande animatie geeft een goed beeld van de verspreiding van de verontreinigingen.

 
De werkzaamheden in het kader van bovenstaande onderzoeken staan vermeld in het dashboard met werkzaamheden.  


Resultaten mijnbouwkundig onderzoek boorputten

De onderzoeken tot op heden hebben uitgewezen dat:

  • Alle onderzochte actieve boringen zijn dicht en er is dus geen sprake van lekkage. Zie overzichtspagina met lekkages verticale boringen.
  • Voor het onderzoek van inactieve boringen is een prioritering aangebracht op basis van vooraf geïdentificeerde factoren die van invloed zijn op de integriteit. Een aantal inactieve boringen bleken lek te zijn. Dit zijn lekkages uit het verleden. De putten lekken op dit moment niet meer. Uitgevoerde risicobeoordelingen hebben uitgewezen dat er geen risico is voor de drinkwater- of andere grondwaterwinning. Klik voor een overzicht van alle inactieve boringen.   

Onderzoeken actieve en inactieve boringen

Definities

  • Actieve boringen: boringen die voor de huidige zoutwinning gebruikt worden
  • Inactieve boringen: boringen die in het verleden voor de zoutwinning gebruikt werden en waar nu geen zout meer uit gewonnen wordt
  • Geabandonneerde boringen: boringen die in het verleden voor de zoutwinning gebruikt zijn en nu afgecementeerd zijn. Dat wil zeggen dat al het losse materiaal uit de put verwijderd is en de put definitief met cement is afgesloten.   
Aantal boringen
De boringen die voor zoutwinning gebruikt worden of werden kunnen als volgt onderverdeeld worden.
 
PutstatusAantal
Actieve boringen89

Inactieve boringen

  • Prio-1 (5)
  • Prio-2 (35)
  • Prio-3 (47)
  • Gasolieopslag (6, waarvan 2 in gebruik)
  • Overig, geen prioriteit (236)
329
Geabandonneerd141
Totaal559
 

Onderzochte boringen 


1. Actieve boringen (89): geen lekkage
AkzoNobel heeft 559 boorputten in Twente die voor de zoutwinning gebruikt werden of worden, waarvan er 89 in gebruik zijn voor de zoutwinning (actief).
Actieve boringen worden standaard gemonitord door een druktest bij onderhoud en door jaarlijkse grondwatermonitoring. Dit gebeurt onder toezicht van SodM. Sinds oktober 2016 zijn tientallen actieve boorputten getest. Deze zijn allemaal dicht bevonden. 

2. Inactieve boringen
AkzoNobel telt 329 (oude), inactieve boringen. Boringen die niet meer in gebruik zijn voor de zoutwinning. Voor het onderzoek van inactieve boringen is een prioritering aangebracht op basis van vooraf geïdentificeerde factoren die van invloed zijn op de integriteit. 
Prioriteit-1 boringen (5)
De prioriteitenlijst kent 5 zogenaamde prioriteit-1 boringen (330, 335, 336, 340 en 342). Deze zijn in 2016 allemaal getest en lek bevonden. Het basis milieukundig onderzoek gericht op aard en omvang is inmiddels uitgevoerd en vervolgonderzoek loopt.

Prioriteit-2 boringen (35)
Er zijn 35 prioriteit-2 boringen gedefinieerd. Deze zijn inmiddels bijna allemaal getest. Een aantal boringen bleek lek te zijn. Indien er een lekkage geconstateerd wordt, volgt milieukundig onderzoek. Eind 2017 zullen alle 35 boringen getest zijn.

Prioriteit 3-boringen (47)
Akzonobel telt vooralsnog 47 prioriteit-3 boringen. Afhankelijk van de uitkomsten van eerdere onderzoeken zal bepaald worden of en hoeveel boringen uit deze categorie getest moeten worden. 

Boringen t.b.v. gasolieopslag (6)
6 boringen zijn geschikt voor gasolieopslag, waarvan er twee ook daadwerkelijk in gebruik zijn voor de gasolieopalg. Alle boringen zijn gestest en dicht bevonden.

Overige boringen, geen prioriteit (236)
Er zijn een aantal boringen van de 236 boringen getest die weliswaar geen prioriteit hebben maar getest zijn omdat ze vanuit een inactieve caverne gebruikt gaan worden voor retourstromen en daarmee weer actief worden. Op dat moment wordt standaard een druktest uitgevoerd. Alle bleken dicht.

Geabondonneerde boringen (141)
Op basis van dezelfde indicatoren zijn 49 geabandoneerde boringen geïndentificeerd voor nader milieukundig onderzoek door middel van ondiepe peilbuizen. Door de abondonering (putten zijn gecementeerd) is mijnbouwkundig onderzoek hier niet mogelijk. De overige 92 boringen zijn als onverdacht gemerkt.

 
Kijk voor een overzicht van de geteste inactieve boringen en de resultaten naar de pagina inactieve boringen.

 
 Mijnbouw milieuonderzoek