Saneringswerkzaamheden

Sanering Mensinkweg

Saneringswerkzaamheden ten gevolge van lekkage brakwater

In 2016 is er een brakwaterlekkage opgetreden in een maisveld ter hoogte van de kruising Mensinkweg-Rougoorweg in de gemeente Hengelo. In onderstaande afbeelding is de lekkage met de rode contour globaal aangegeven. 

Lekkage Mensinkweg

Het brakwater is op het maisveld en in een aantal nagenoeg droogstaande sloten en greppels in de directe omgeving van de lekkage terecht gekomen. 
Na de lekkage zijn direct een aantal maatregelen getroffen om de gevolgen te beperken. Dit heeft helaas niet kunnen voorkomen dat de bodem en grondwater plaatselijk vervuild is met chlorides.
 
Er is een plan van aanpak opgesteld om de chlorides in het grondwater te verwijderen en de zoutconcentratie terug te brengen naar grenswaarde voor landbouwgrond. Om dat te bereiken hebben we op deze locatie de afgelopen maanden een bodemsanering uitgevoerd. Het opgeloste zout is door middel van het doorspoelen van de bodem uit de bodem verwijderd.

Uit recent controleonderzoek is  gebleken dat de saneringsdoelstellingen gehaald zijn. We zijn inmiddels gestart met het terugbrengen van het terrein in de oorspronkelijke staat. Deze werkzaamheden zullen afgerond worden nadat de nieuwe brakwaterleiding is aangebracht (naar verwachting eind 2017). 

Een aantal bomen was vorig jaar aangetast  door blootstelling aan het te hoge zoutgehalte. Deze bomen zijn inmiddels gecontroleerd door een boomexpert. Per boom is een plan van aanpak opgesteld. Zo worden een aantal bomen extra beregend en zullen in oktober een aantal bomen gesnoeid of gekapt worden. In overleg met de gemeente en de landeigenaren zal ter vervanging van de gekapte bomen herbeplanting plaatsvinden.

 
Sanering Mensinkweg