Zoutwinning

Het zout in Twente is ruim 200 miljoen jaar geleden afgezet door de verdamping van zeewater. Dit deel van Nederland was tot dan toe binnenzee. In de bodem onder Hengelo en omgeving bevindt zich op circa 450 meter diepte een 50 meter dikke laag steenzout. Genoeg voor vele honderden jaren zoutwinning.

Zoutwinning

Zout wordt in Twente gewonnen door middel van oplosmijnbouw, waarbij binnen het winningsgebied met pekel gevulde holruimten, zogenaamde cavernes, worden gevormd.

Pekelwinning

Bij zoutwinning wordt water naar de winningslocatie gepompt en onder druk in de bodem gebracht. Het steenzout lost op in het geïnjecteerde water en wordt als pekel weer naar boven gevoerd (uitloging). Aan de bovenzijde van de caverne wordt  een zogenaamd uitlogingsdeken aangebracht. Doorgaans wordt hier olie voor gebruikt, omdat de olie op het geïnjecteerde water blijft drijven en zo het zout beschermt. Met dit oliedeken wordt de hoeveelheid op te lossen zout en de ontwikkelrichting van de caverne gestuurd.

De pekel wordt vervolgens door middel van pekelleidingnet naar de fabriek geleid en opgevangen in pekelopslagreservoirs. Hier vindt verder verwerking door het Zoutproductiebedrijf plaats.

De winningslocaties zijn continu in bedrijf. De gehele ontwikkeling van een caverne (uitlogingsfase) duurt circa 10 tot 15 jaar. De caverne blijft gevuld met pekel.

Uitgebreide informatie over zoutwinning is te vinden in de brochure ‘Wat gebeurt er op mijn land bij het winnen van zout’.

Duurzaamheid en milieu 

Vanuit de eigen bedrijfsfilosofie wil AkzoNobel op een duurzame manier zout winnen, waarbij het milieubelang een belangrijke rol speelt. Als maatschappelijk verantwoorde onderneming zoeken we naar een evenwicht tussen economische haalbaarheid en een zo klein mogelijke impact op natuur en milieu. 

Daarom wordt voor uitbreiding van de zoutwinning vrijwillig een procedure milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. Ten behoeve van de omgeving wil AkzoNobel op deze manier zorgen voor een transparant besluitvormingsproces over keuze voor het winningsgebied. Hiermee laat AkzoNobel zien dat het milieubelang een belangrijke plaats heeft in ons besluitvormingsproces. Daarnaast geeft AkzoNobel daarmee inzicht in hoe zij mogelijke effecten wil voorkomen c.q. compenseren. Voor AkzoNobel en belanghebbenden is het van belang dat dit proces zorgvuldig doorlopen wordt. Daar hoort het zo compleet mogelijk in beeld brengen van milieueffecten bij. 

In een MER-procedure worden de milieueffecten van de verschillende alternatieven onderzocht en tegen elkaar afgewogen. Het milieueffectrapport (verder MER) dient als input voor de besluitvorming, in dit geval voor de omgevingsvergunning. Het doel van de procedure is om het milieubelang een volwaardige rol te laten spelen in de besluitvorming. 

Monitoring 

Zowel voor, tijdens als na de winning vindt er monitoring plaats. De monitoring is gericht op bodemdaling en de constructie van de winningsput. Tegenwoordig wordt gebruik gemaakt van sonarmetingen en seismiek. De vorm van de caverne (holruimte) kan door sonarmetingen bepaald worden. In sommige gevallen is het niet mogelijk om sonarmetingen te doen. In dat geval biedt seismisch onderzoek uitkomst. Door middel van geluidssignalen kan eveneens informatie verkregen worden over de status van een caverne. Hierdoor kunnen ontwikkelingen nauwkeurig gevolgd worden. Metingen worden beëindigd 30 jaar na einde van de winning of zoveel eerder als uit de metingen blijkt, dat de bodemdaling door zoutwinning niet verder toeneemt. Deze termijn van 30 jaar is gebaseerd op de Mijnbouwwet.

Relevante wet- en regelgeving 

AkzoNobel leeft de wettelijke regels na van de mijnwetgeving maar ook van wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu. Van belang zijn o.a. Mijnbouwwet (Mbw), Mijnbouwbesluit (Mbb), Mijnbouwregeling (Mbr), Besluit algemene regels milieu mijnbouw (BARMM), Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Arbeidsomstandighedenwet.

Relevante vergunningen en plannen zijn onder meer:

  • Opsporingsvergunning; vergunning om onderzoek te doen naar de aanwezigheid van en verzameling van nadere gegevens over delfstoffen door middel van een boring. In de vergunning wordt bepaald voor welke activiteiten, delfstoffen, tijdvak en gebied dit geldt. 
  • Winningsvergunning; vergunning voor onttrekking van delfstoffen aan de ondergrond. In de vergunning wordt bepaald voor welke activiteiten, delfstoffen, tijdvak en gebied dit geldt.
  • Winningplan; beschrijving van o.m. aanvang, duur en wijze van de winning (o.a. ligging van de winningsputten), bodembeweging en maatregelen ter voorkomen van schade door bodembeweging. 
  • Omgevingsvergunning; vergunning voor voorgenomen activiteit op het terrein van bouwen, ruimte en milieu.
  • Melding i.h.k.v. Besluit algemene regels milieu mijnbouw; melding over voorgenomen booractiviteit met beschrijving van ligging, tijdvak, boorinstallatie, werkzaamheden, veiligheidscontour, akoestisch onderzoek, bodemonderzoek en transportbewegingen.


Hier vindt u relevante links, die te maken hebben met delfstofwinning en waar u wet- en regelgeving vindt op dit gebied:

 

Feiten 

• Zoutlaag is ongeveer vijftig meter dik 
• Zoutlaag bevindt zich op een diepte tussen de 400 en 500 meter 
• Ruim 550 boringen gemaakt, momenteel 86 in bedrijf 
• Boring gaat circa 10 à 15 jaar mee

Brochure Wat gebeurt er op mijn land bij het winnen van zout?


Zoutwinning