FAQ's

Menu

Home
Participatie
FAQ's
Documentenarchief

Hieronder vindt u antwoorden op veel gestelde vragen en vragen die zijn gesteld tijdens de klankbordgroep overleggen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem gerust contact met ons op via mail. 

V. Wie zijn de belanghebbenden van het project en wat zijn de belangen?

A. AkzoNobel is de initiatiefnemer. Doelstelling voor 2050 voor AkzoNobel: helemaal klimaatneutraal zijn op alle locaties. Doelstelling 2020: footprint klein houden. Daarbij kijkt AkzoNobel naar alle duurzame alternatieven: wind, zon, inkoop van stroom etc.. Dit wil AkzoNobel doen volgens het Trias Energetica model, een maatschappelijk breed gedragen plan om met energie om te gaan en duurzaam te bouwen. AkzoNobel zoekt voor de locatie Sassenheim een lange termijn oplossing en wil daarin investeren met betrokkenheid van omwonenden.
 

V. Waarom haalt AkzoNobel de energie niet uit windparken op zee als ze alleen de stroom willen?

A. Nederland komt op alle fronten in actie om de doelstellingen te behalen. Het is een kwestie van vele duurzame maatregelen die naast elkaar genomen moeten worden. Dit betreft onder andere maatregelen rondom energiebesparing en de omschakeling naar een volledig duurzame energievoorziening. Deze duurzame energie moet zowel op land als op zee opgewekt worden.  
 

V. Waarom kiest AkzoNobel voor windenergie en niet voor zonne-energie?

A. AkzoNobel kiest voor beide. AkzoNobel heeft als doelstelling om 100% duurzame energie te betrekken in 2050. Een van de uitgangspunten is om daar waar mogelijk duurzame energie op te wekken op de eigen locatie. 
AkzoNobel heeft als doelstelling om alle energie die op de locatie Sassenheim wordt verbruikt in op onze eigen locatie duurzaam op te wekken. Met zonne-energie en twee windturbines van 3 MW kan AkzoNobel het gehele elektriciteitsverbruik van de locatie voorzien. Met alleen zonnepanelen kan maximaal 10% van het elektriciteitsverbruik worden opgewekt.
 

V. Daalt de waarde van mijn huis als er een windturbine in de buurt komt te staan?

A. Dit blijft afhankelijk van individuele situaties, omdat locaties niet vergelijkbaar zijn en er meerdere factoren een rol kunnen spelen. Denk hierbij aan wegen en bedrijven in de buurt; daarnaast wordt een nieuw type windturbine stiller. Op de website van windpark Zeewolde wordt meer informatie gegeven over woningwaarde. 
 

V. Kan ik gecompenseerd worden voor de schade die ik lijd door de komst van windturbines?

A. Als mensen schade lijden als gevolg van een besluit van Provinciale Staten over een inpassingsplan, projectbesluit of de provinciale Verordening ruimte, kunnen zij aan Gedeputeerde Staten (via hun eigen gemeente) een verzoek doen om een tegemoetkoming in deze schade. In deze fase is dat nog niet aan de orde.
 

V. In hoeverre draagt de deal tussen AkzoNobel en Eneco bij aan groene stroom?  

A. AkzoNobel, Eneco en Groningen Seaports investeren samen in biostroom. Eneco heeft de biomassacentrale Bio Golden Raand omgebouwd tot een warmtekrachtcentrale, die naast groene stroom nu ook biostoom levert. AkzoNobel zet de stoom met door Groningen Seaports aangelegde infrastructuur in op zijn chemiecluster in Delfzijl. Door de overstap van gas naar stroom vergroent AkzoNobel in één keer 10% van zijn totale Nederlandse energieverbruik en verlaagt daarbij de CO2-uitstoot met 100.000 ton. Deze deal loopt tot 2020 en levert een bijdrage aan de doelstellingen en is één van de manieren om verder te verduurzamen.
 

V. Wat is de regelgeving omtrent het geluid van de windturbines?

A. Volgens de regels mag het jaargemiddelde geluidsniveau (grenswaarde) aan de buitengevel van een woning door een windturbine niet hoger zijn dan gemiddeld 47 decibel overdag en 41 decibel ‘s nachts. Ter vergelijking: stemgeluid zit tussen 70 en 80 decibel en een moderne koelkast produceert 40 decibel.
 

V. Wat is de regelgeving omtrent de slagschaduw van de windturbines?

A. Als slagschaduw (bewegende schaduw van de wieken) op het raam van een woning valt, kan dat hinderlijk zijn.
De wettelijke norm is gemiddeld maximaal 17 dagen per jaar meer dan 20 minuten slagschaduw op een woning. Dit wordt vertaald naar maximaal 6 uur per jaar. 
Doordat de zon zich verplaatst gedurende de dag, treedt er altijd maar tijdelijk schaduw op.
Bij overschrijding van de norm zal een mitigerende maatregel genomen worden om de windturbine automatisch stil te laten zetten.
 

V. Hoe wordt de ondernemingsraad van AkzoNobel betrokken? 

A. De ondernemingsraad is een intern orgaan, wat regelmatig en formeel gehoord wordt. 
 

V. Wie wordt eigenaar van de turbines?

A. AkzoNobel investeert in de ontwikkelingsfase. Het uitgangspunt is dat AkzoNobel voor lange termijn stroom wil afnemen. AkzoNobel streeft geen eigenaarschap na van de windturbines. Er zijn verschillende mogelijkheden om dit in te vullen, denk aan een coöperatie of andere manieren van participeren. Het eigenaarschap staat op dit moment nog open.
 

V. Wat zijn de veiligheidsrisico’s voor het personeel van AkzoNobel op locatie Sassenheim? 

A. Na een besluit over de ontwerpkeuze zal interne veiligheid onderzocht worden. 
 

V. Zijn de verzekeringen duurder bij deze locatie (Sassenheim) omdat de turbines dichtbij een fabriek zullen staan? 

A. De (aansprakelijkheids-)verzekering zal niet significant duurder zijn dan bij een andere locatie. AkzoNobel zal de risico’s ten aanzien van omwonenden, het terrein en de medewerkers laten onderzoeken. De risico’s worden weergegeven door middel van cirkels waarbinnen een incident kan plaatsvinden: 10-5 cirkel (eens per 100.000 jaar) en 10-6 cirkel (eens per 1.000.000 jaar).