Participatie

Menu

Home
Participatie
FAQ's
Documentenarchief

Procesparticipatie

Om kritisch en zorgvuldig het proces te doorlopen is een klankbordgroep opgericht. De klankbordgroep helpt bij het omgevingsmanagement (richtinggevend) door een kritische toehoorder te zijn en tips te geven over de aanpak en de introductie van projectparticipatie (zowel in proces als in financiële zin). In deze overleggen worden procedures en processen met de klankbordgroep besproken en waar mogelijk gezamenlijk vormgegeven. Elke drie weken vindt een overleg plaats. Bekijk de verslagen en presentaties van deze bijeenkomsten hier. 

Samenstelling 

De klankbordgroep bestaat uit omwonenden, lokale bedrijven, gemeente en provincie. Zowel voorstanders, tegenstanders en mensen met een neutrale mening nemen zitting in de klankbordgroep. Tijdens de informatieavond in mei 2017 hebben belanghebbenden via een enquête hun interesse kunnen uiten voor de klankbordgroep. Op basis van die inventarisatie is een klankbordgroep opgericht. De belanghebbenden zitten op persoonlijke titel in de klankbordgroep. 

 

Participatieplan

De klankbordgroep draagt bij aan de totstandkoming van een participatieplan. In het plan wordt het volgende beschreven:
  1. de betrokkenheid van de omgeving en communicatie met belanghebbenden in elke projectfase, van voorbereiding tot en met exploitatie
  2. met welke financiële participatievormen kunnen en willen belanghebbenden in het proces deelnemen aan het project, en dus meeprofiteren?

Financiële participatievormen

Het is mogelijk om financieel te participeren in dit windinitiatief. Dat kan op verschillende manieren. Een onderdeel van het participatieplan zijn de verschillende financiële participatievormen. Deze worden uitgewerkt in het participatieplan wat bij de vergunningaanvraag wordt meegestuurd. Dit is voorafgaand aan de besluitvorming. Het maakt onderdeel uit van het gemeentelijke en provinciale besluitvormingsproces voor dit windinitiatief.

Er zijn meerdere manieren om te participeren. Op basis van de NWEA gedragscode worden exacte vormen vastegesteld, voorbeelden zijn:

  • Mede-eigenaarschap. Met risico deelnemen in een windpark, individueel of in coöperatieverband.
  • Financiële deelneming, obligaties of aandelenuitgifte.
  • Stimuleringsfonds voor de lokale gemeenschap, bijvoorbeeld een gebiedsontwikkelingsfonds voor het aanplanten van bomen.

Coöperatief model

AkzoNobel streeft niet het volledige eigendom van de windturbines na. Daarom behoort een uniek coöperatief model tot één van de mogelijkheden. Daarbij komt het eigendom van de windturbines te liggen bij een nog te vormen lokale coöperatie van medewerkers van AkzoNobel en de inwoners van Teylingen.