Pressmeddelande

AkzoNobel ökar intäkterna genom prisökningar, trots makroekonomisk motvind som påverkar volymer och resultat

8 Februari 2023

Akzo Nobel N.V. (AKZA; AKZOY) publicerar Q4- och helårsresultat för 2022

Höjdpunkter Q4 2022 (jämfört med Q4 2021)

  • Intäkterna ökade med 8 % och 9 % i konstanta valutor1; priserna ökade med 11 %, volymerna minskade med 9 %
  • Rörelseintäkter 103 MEUR (2021: 205 MEUR), till följd av lägre volymer, högre råmaterial- och fraktkostnader samt inflation i rörelsekostnader; OPI-marginal 4,0 % (2021: 8,5 %)
  • Justerat rörelseresultat2 uppgick till 126 MEUR (2021: 209 MEUR), exklusive 23 MEUR negativ inverkan från identifierade poster (2021: 4 MEUR negativ påverkan); ROS3 4,8 % (2021: 8,7 %)
  • Förvärvet av lacktillverkningsföretaget Lankwitzer Lackfabrik i december
  • Återköp av aktier på 500 MEUR slutfördes i december

 

Höjdpunkter 2022 (jämfört med 2021)

  • Avkastningen gick upp 13 % och 11 % i konstanta valutor, prisökning 14 %, volymminskning 7 %
  • Rörelseintäkter på 708 MEUR (2021: 1 118 MEUR), till följd av lägre volymer, högre råmaterial- och fraktkostnader, inflation i rörelsekostnader samt 46 MEUR negativ påverkan från hyperinflationsredovisning. OPI-marginal 6,5 % (2021: 11,7 %)
  • Justerat rörelseresultat 789 MEUR (2021: 1 092 MEUR), exklusive 81 MEUR negativ inverkan från identifierade poster (2021: 26 MEUR positiv inverkan); ROS 7,3 % (2021: 11,4 %
  • Justerad EBITDA 1 157 MEUR (2021: 1 436 miljoner)
  • Slutlig utdelning är 1,54 EUR per aktie (2021: 1,54 EUR)

 

AkzoNobels CEO Greg Poux-Guillaume kommenterar:

"När vi ser tillbaka på 2022 var det ett år med ihållande global osäkerhet eftersom globala händelser orsakade betydande kostnadsinflation, störningar i leveranskedjorna och ett minskat konsumentförtroende. Våra resultat för Q4 påverkades fortsatt av en svagare efterfrågan samt de kvardröjande effekterna av COVID-19 på några av våra viktigaste marknader.

"Med våra marginalhanterings- och kostnadsreduceringsprogram på plats planerar vi att försvaga det pågående trycket från kostnadsinflation och siktar på att leverera 1,2 till 1,5 miljarder EUR i justerat EBITDA för 2023, baserat på nuvarande marknadsförhållanden. Sedan jag började på AkzoNobel har jag personligen fått uppleva engagemanget hos våra team runt om i världen, och jag är övertygad om att vi tillsammans kommer att fortsätta att förbättra AkzoNobels resultat."

Q4 2021

2,403

Q4 2022

2,606

△%

8%

Δ% CC¹

9%

Q4 2021

205

Q4 2022

103

△%

(50%)

Δ% CC¹
Q4 2021

209

Q4 2022

126

△%

(40%)

Δ% CC¹
Q4 2021

8.7%

Q4 2022

4.8%

△%
Δ% CC¹

FY 2021

9,587

FY 2022

10,846

△%

13%

Δ% CC¹

11%

FY 2021

1,118

FY 2022

708

△%

(37%)

Δ% CC¹
FY 2021

1,092

FY 2022

789

△%

(28%)

Δ% CC¹
FY 2021

11.4%

FY 2022

7.3%

△%
Δ% CC¹

De senaste höjdpunkterna

Skydd för beskyddare

Vi genomförde ett ommålningsprojekt i Vietnam inom ramen för vår Lighthouse Protection Campaign. Fyren Cu Lao Xanh – byggd 1890 – målades med över 11 000 liter Dulux Weathershield för att skydda den mot väder och vind. Ett bra exempel på hur vårt fokus och syfte People. Planet. Paint. bidrar till att bevara lokal historia och kulturarv.

Samarbete driver minskning av koldioxidutsläpp

AkzoNobels partners i värdekedjan har inlett ett samarbete för cirkulära lösningar, processeffektivitet och minskning av lösningsmedel i en målmedveten strävan att gemensamt minska koldioxidutsläppen i hela värdekedjan för färg och ytbehandling, inklusive Scope 3-utsläpp. Fem team har etablerats för vår första Paint the Future Collaborative Sustainability Challenge. De kommer nu att arbeta tillsammans i sina respektive grupper för att utveckla lösningar för att begränsa klimatförändringarna.

Meddelande om samarbete med elbilstillverkaren BYD

Vi har utsetts till global partner för reparationslacker av  BYD Auto Sales Company Ltd, världens nuvarande ledande säljare av elfordon. AkzoNobel har varit rekommenderad leverantör av produkter och tjänster för reparationslackering till BYD i Kina sedan 2017. Den nya statusen innebär att avtalet kommer att fortsätta, samtidigt som samarbetet utökas för att betjäna BYD:s anläggningar och godkända verkstäder över hela världen.

 

Utsikter 2023*

AkzoNobel förväntar sig att den pågående makroekonomiska osäkerheten fortsätter och kommer att tynga den organiska volymtillväxten. Företaget kommer att fokusera på marginalhantering, kostnadsminskning, normalisering av rörelsekapital och skuldavveckling.

Kostnadsminskningsprogram förväntas försvaga det pågående trycket från inflationen på rörelsekostnaderna för 2023. AkzoNobel förväntar sig att sjunkande råmaterialkostnader kommer att ha en gynnsam inverkan på lönsamheten.

Baserat på nuvarande marknadsförhållanden har AkzoNobel som mål att leverera 1,2 till 1,5 miljarder EUR i justerat EBITDA.

Företaget har som mål att till slutet av 2023 sänka hävstångsgraden till mindre än 3,4 gånger nettoskuld/EBITDA, inklusive effekten av förvärvet av Kansai Paint Africa, och återgå till cirka 2 gånger efter 2023.


*Målen är baserade på organiska volymer och konstanta valutor och utgår från att inga väsentliga marknadsstörningar uppstår

Rapporten för det fjärde kvartalet och helåret 2022 kan ses och laddas ner på https://akzo.no/Q4-2022-results

1 Konstanta valutaberäkningar exkluderar påverkan av fluktuationer av valutakurser
2 Justerat rörelseresultat = rörelseresultat exklusive identifierade poster
3 Avkastning på försäljning (ROS) är justerat rörelseresultat i procent av intäkter

Detta pressmeddelande täcker kvartalets höjdpunkter. Vi rekommenderar att man läser pressmeddelandet i kombination med den kompletta kvartalsrapporten. Kvartalsrapporten ger ytterligare information, inklusive konsoliderade finansiella utdrag i enlighet med IAS34. ROS, justerad OPI, justerad EPS, EBITDA och justerad EBITDA är alternativa nyckeltal (Alternative Performance Measures – APM). AkzoNobel använder APM-justeringar till IFRS-måtten för att ge kompletterande information om rapporteringen av verksamhetens underliggande utveckling. En sammanjämkning av de alternativa prestandamåtten med de mest direkt jämförbara IFRS-måtten finns i AkzoNobels kvartalsrapport.

Alla siffror i pressmeddelandet och i AkzoNobels kvartalsrapport är oreviderade. De preliminära konsoliderade finansiella utdragen har diskuterats och godkänts av styrelsen och tillsynsnämnden. Dessa konsoliderade finansiella utdrag har godkänts för publicering.

Detta är ett offentligt tillkännagivande från AkzoNobel N.V. i enlighet med avsnitt 17, paragraf 1 i europeiska marknadsmissbruksförordningen (596/2014).


Integritetsskyddspolicy

Detta meddelande innehåller uttalanden om centrala områden såsom AkzoNobels tillväxtstrategi, framtida ekonomiska resultat, marknadspositioner, produktutveckling, kommande produkter och produktgodkännanden. Dessa uttalanden ska betraktas med nogsamhet och utifrån att många faktorer kan göra att förutsedda och faktiska resultat skiljer sig från dessa uttalanden. Dessa faktorer inkluderar, utan att begränsas till, prisförändringar, valutafluktuationer, utvecklingar inom råvaru- och personalkostnader, pensioner, fysiska och miljömässiga risker, juridiska frågor, myndighetsbeslut gällande exempelvis lagar och skatter samt betydande marknadsstörningar, som pandemiers effekt. Uttalanden om konkurrenspositioner baseras på bedömningar gjorda av ledningen utifrån information från specialiserade, externa organ. För en mer omfattande diskussion om riskfaktorerna som påverkar vår verksamhet, se vår senaste årsrapport.


 

Om AkzoNobel

Vi levererar hållbara och innovativa färg- och ytbehandlingsprodukter som våra kunder, samhällen och miljön i allt högre grad förlitar sig på. I vår portfölj av varumärken i världsklass finns Cuprinol, International, Nordsjö och Sikkens som är betrodda av kunder världen över. Vi är verksamma i mer än 150 länder och har siktet inställt på att globalt bli industriledande i vår bransch. Det är vad du kan förvänta dig av ett banbrytande färgföretag, som har åtagit sig vetenskapsbaserade hållbarhetsmål och som arbetar med konkreta åtgärder för att kunna påverka globala utmaningar - för en bättre framtid för kommande generationer.

För ytterligare information

Linda von Platen, Communications Manager Nordics

Fetching the data, please wait...