Pressmeddelande

AkzoNobels intäkter ökade med 14 % trots nedstängningar i Kina och lageravveckling inom EMEA:s DIY-kanaler

20 Juli 2022

Akzo Nobel N.V. (AKZA; AKZOY) publicerar resultaten för andra kvartalet 2022

Höjdpunkter från Grow & Deliver (jämfört med Q2 2021)

  • Avkastningen gick upp 14 % och 10 % i konstanta valutor1, priserna upp 16 %
  • ROS2 landade på 8,7 % (2021: 13,3 %), till följd av lägre volymer och fortsatt inflation i råvaru- och fraktkostnader
  • Justerad EBITDA 337 mn EUR (2021: 419 mn EUR)
  • Förvärv av Grupo Orbis slutfördes i april 2022. Planerat förvärv av Kansai Paints verksamhet i Afrika tillkännagavs i juni 2022. Planerat förvärv av tysklandsbaserade fälglacksföretaget Lankwitzer Lackfabrik GmbH tillkännagavs i juli 2022

 

Höjdpunkter Q2 2022 (jämfört med Q2 2021)

  • Priserna steg med 16 %, vilket kompenserade för prisökningarna för råmaterial och andra rörliga kostnader. 9 % lägre volymer
  • Rörelseintäkter på 205 mn EUR (2021: 384 mn EUR), inklusive 44 mn EUR nettonegativ påverkan från identifierade poster (2021: 49 mn EUR nettopositiv påverkan). OPI-marginal 7,2 % (2021: 15,3 %)
  • Justerat rörelseresultat 3 249 mn EUR (2021: 335 mn EUR)
  • Nettokassaflödet från den löpande verksamheten minskade till minus 52 mn EUR (2021: positive 168 mn EUR)
  • Nettoresultat hänförligt till aktieägare nådde 106 MEUR (2021: 261 MEUR)
  • Resultat per aktie från total drift uppgick till 0,60 EUR (2021: 1,40 EUR); justerat resultat per aktie från kontinuerlig drift till 0,84 EUR (2021: 1,20 EUR)

 

AkzoNobels CEO, Thierry Vanlancker, kommenterade:

"Våra resultat för Q2 påverkades tydligt av två månaders nedstängningar i Kina och lagerminskning av målarfärg inom DIY-kanalerna i Europa. Efterfrågan från våra kunder kom tillbaka på normala nivåer i juni. Trots den betydande motvinden under Q2 kunde vi matcha volymerna från före Covid Q2 2019.

"Jag är extremt stolt över hur organisationen förblir fokuserad och har flexibiliteten för att gå framåt med våra Grow & Deliver-ambitioner på €2 miljarder EBITDA 2023 – samtidigt som vi minskar riskerna orsakade av den ökande makroekonomiska och geopolitiska osäkerheten med ytterligare kostnadsminskningar och marginalhanteringsinitiativ."

Q2 2021

2,511

Q2 2022

2,853

△%

14%

△%CC^1

10%

Q2 2021

384

Q2 2022

205

△%

(47%)

△%CC^1
Q2 2021

335

Q2 2022

249

△%

(26%)

△%CC^1
Q2 2021

13.3%

Q2 2022

8.7%

△%
△%CC^1

De senaste höjdpunkterna

Klara utmaningen

Världens största havsbaserade vindkraftspark skyddas  från Nordsjöns vatten och vind av våra ytbehandlingsfärger. Hornsea 2 utanför Englands kust har 165 vindkraftverk skyddade av Interzone 954 – en högpresterande beläggning som skyddar över 2 000 havsbaserade vindkraftverk över hela världen.

Nytt solenergiprojekt ökar ESG-prestandan

Ett stort solenergiprojekt slutfördes på vår pulverlackeringsanläggning i Izmir i Turkiet, med mer än 2 300 installerade paneler. Det är ytterligare ett steg mot att förverkliga vår ambition med 100 % förnybar el senast 2030. Denna strävan att minska koldioxidutsläppen uppmärksammades också genom att AkzoNobel placerats bland de 25 främsta företagen i Euronext Amsterdams nya AEX® ESG Index.

Avtalet i hamn för förvärv av Kansai Paints verksamheter i Afrika

Vi har nått en överenskommelse om att förvärva Kansai Paints afrikanska färg- och ytbehandlingsverksamhet. Den planerade affären kommer att ytterligare stärka vår närvaro i regionen. Kansai Paint finns i 12 länder i Afrika och har en regional konsoliderad omsättning på cirka € 280 miljoner.

Planerat förvärv av Lankwitzer Lackfabrik, verksamt inom fälglacker

Avtal har ingåts om förvärv av Lankwitzer Lackfabrik GmbH, ett tyskt företag som tillverkar flytande aluminiumlack. Affären kommer att stärka vår Performance Coatings-portfölj med produkter som används av biltillverkare som Daimler, Audi, VW, Opel, Fiat och Renault.

Myggavvisande beläggning lanseras för bekämpning av sjukdomar

En kraftigt myggavvisande beläggning har lanserats av vårt varumärke Coral i Brasilien. Den färglösa, matta lacken är särskilt utformad för att bekämpa Aedes aegypti-myggor – en ökänd bärare av dengue-, zika- och chikungunyavirus.

Utsikter:

AkzoNobel siktar på att växa åtminstone i linje med sina relevanta marknader och med företagets Grow & Deliver-strategi. Trenderna varierar mellan regioner och segment, med en förväntan om att råvaruinflationen (inklusive frakt) kommer att avta mot slutet av 2022.

AkzoNobel strävar efter att med prissättningsinitiativ fortsätta kompensera för råvaruinflation och annan rörlig kostnadsinflation (t.ex. frakt). Den makroekonomiska osäkerheten har ökat på grund av geopolitiska spänningar, återkomsten av Covid-19 och inflationen.

Förutsatt att inga fler betydande marknadsstörningar inträffar, har AkzoNobel som mål att uppnå en justerad EBITDA på 2 md EUR för 2023 och en genomsnittlig årlig ökning på 50 baspunkter i lönsamhetstalen under perioden 2021-2023.

AkzoNobel siktar på en hävstångsgrad mellan 1 och 2 gånger nettoskuld/EBITDA och åtar sig att upprätthålla starka kredit- och investeringsbetyg.

Rapporten för det andra kvartalet kan ses och laddas ner på akzo.no/Q2-2022-results


1 Konstanta valutaberäkningar exkluderar påverkan av fluktuationer av valutakurser
2 Avkastning på försäljning (ROS) är justerat rörelseresultat i procent av intäkter
3 Justerat rörelseresultat = rörelseresultat exklusive identifierade poster

Detta pressmeddelande täcker kvartalets höjdpunkter. Vi rekommenderar att man läser pressmeddelandet i kombination med den kompletta kvartalsrapporten. Kvartalsrapporten ger ytterligare information, inklusive konsoliderade finansiella utdrag i enlighet med IAS34. ROS, justerad OPI, justerad EPS, EBITDA och justerad EBITDA är alternativa nyckeltal (Alternative Performance Measures – APM). AkzoNobel använder APM-justeringar till IFRS-måtten för att ge kompletterande information om rapporteringen av verksamhetens underliggande utveckling. En sammanjämkning av de alternativa prestandamåtten med de mest direkt jämförbara IFRS-måtten finns i AkzoNobels kvartalsrapport.

Alla siffror i pressmeddelandet och i AkzoNobels kvartalsrapport är oreviderade. De preliminära konsoliderade finansiella utdragen har diskuterats och godkänts av styrelsen och tillsynsnämnden. Dessa konsoliderade finansiella utdrag har godkänts för publicering.

Detta är ett offentligt tillkännagivande från AkzoNobel N.V. i enlighet med avsnitt 17, paragraf 1 i europeiska marknadsmissbruksförordningen (596/2014).

Integritetsskyddspolicy
Detta meddelande innehåller uttalanden om centrala områden såsom AkzoNobels tillväxtstrategi, framtida ekonomiska resultat, marknadspositioner, produktutveckling, kommande produkter och produktgodkännanden. Dessa uttalanden ska betraktas med nogsamhet och utifrån att många faktorer kan göra att förutsedda och faktiska resultat skiljer sig från dessa uttalanden. Dessa faktorer inkluderar, utan att begränsas till, prisförändringar, valutafluktuationer, utvecklingar inom råvaru- och personalkostnader, pensioner, fysiska och miljömässiga risker, juridiska frågor, myndighetsbeslut gällande exempelvis lagar och skatter samt betydande marknadsstörningar, som pandemiers effekt. Uttalanden om konkurrenspositioner baseras på bedömningar gjorda av ledningen utifrån information från specialiserade, externa organ. För en mer omfattande diskussion om riskfaktorerna som påverkar vår verksamhet, se vår senaste årsrapport.


 

Om AkzoNobel

Vi levererar hållbara och innovativa färg- och ytbehandlingsprodukter som våra kunder, samhällen och miljön i allt högre grad förlitar sig på. Det är därför allt som vi gör, har sin utgångspunkt i People. Planet. Paint. I vår portfölj av varumärken i världsklass finns Cuprinol, International, Nordsjö och Sikkens som är betrodda av kunder världen över. Vi är verksamma i mer än 150 länder och har siktet inställt på att globalt bli industriledande i vår bransch. Det är vad du kan förvänta dig av ett banbrytande färgföretag, som har åtagit sig vetenskapsbaserade hållbarhetsmål och som arbetar med konkreta åtgärder för att kunna påverka globala utmaningar - för en bättre framtid för kommande generationer.

För ytterligare information

Linda von Platen, Communications Manager Nordics

Fetching the data, please wait...