Pressmeddelande

AkzoNobels resultat för andra kvartalet lever upp till förväntningarna, med motståndskraftiga volymer, ökade vinster och ett starkt fritt kassaflöde; ökade prognoser

25 juli 2023

Akzo Nobel N.V. (AKZA; AKZOY) publicerar resultaten för Q2 2023

Höjdpunkter Q2 2023 (jämfört med Q2 2022)

  • Intäkterna minskade med 4 % på grund av ogynnsamma valutakurser; 3 % ökning i konstanta valutor1
  • Prissättning upp 5 %, volymer ner 1 %
  • Rörelseresultatet ökade med 36 % till 279 MEUR (2022: 205 MEUR)
  • Justerat rörelseresultat2 ökade med 25 % till 311 MEUR; ROS3 11,3 % (2022: 249 MEUR och 8,7 %)
  • Nettokassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till minus 305 MEUR (2022: minus 52 MEUR)

 

AkzoNobels CEO Greg Poux-Guillaume kommenterar:

"Våra resultat för Q2 ligger i linje med förväntningarna trots volatila marknader och bekräftar ett solitt första halvår 2023. Under Q2 uppnådde vi en vinsttillväxt på årsbasis som är resultatet av motståndskraftiga volymer, robust prissättning och de första effekterna av råvarudeflation. Detta hjälpte oss att kompensera motvinden på vissa marknader som är fortsatt svaga, samt från negativa valutaeffekter och ihållande inflation. Våra resultat ger oss en stabil grund och gör det möjligt för oss att öka våra prognoser för helåret. Vi är på rätt väg på marknader som kommer att fortsätta vara påverkade av makroekonomiska osäkerheter."

Q2 2022

2,853

Q2 2023

2,741 

△%

(4%)

Δ% CC¹

3%

Q2 2022

 205 

Q2 2023

 279 

△%

36%

Δ% CC¹
Q2 2022

 249 

Q2 2023

 311

△%

 25% 

Δ% CC¹
Q2 2022

8.7%

Q2 2023

11.3%

△%
Δ% CC¹

H1 2022

5,378 

H1 2023

 5,398 

△%

 -% 

Δ% CC¹

 5% 

H1 2022

 437 

H1 2023

 461 

△%

5% 

Δ% CC¹
H1 2022

 479 

H1 2023

 529 

△%

10%

Δ% CC¹
H1 2022

 8.9% 

H1 2023

9.8% 

△%
Δ% CC¹

De senaste höjdpunkterna

Muralmålning hyllar traditionell konstform 

Abasto-kvarteret i Buenos Aires, Argentina fick nyligen en ansiktslyftning med produkter från varumärket Alba. Fem livfulla muralmålningar och en 600 meter lång golvmålning skapades för att sätta färg på närområdet. Formgivningen är en hyllning till en traditionell konstform som kallas ”filete porteño” och som har fått officiellt erkännande av UNESCO.

Nya produkter utgör en vändpunkt för förpackningsindustrin

Företaget fick godkännande för att kunna leverera hela Sikkens vattenbaserade sortiment av reparationslacker till Porsche Kina. Våra produkter kommer att spela en viktig roll för att hjälpa Porsche Kina att uppfylla landets strikta VOC-bestämmelser.

New product marks turning point for packaging industry

Förpackningsverksamheten fortsatte att driva innovation med lanseringen av Accelshield 700, en invändig beläggning för dryckesburkar som inte använder BPA eller bisfenolbaserade epoxiplaster som en del av tillverkningsprocessen. Denna nya produkt kommer att hjälpa kunderna att möta den ökande efterfrågan på säkrare och mer hållbara ytbehandlingar, vilket stödjer vår ledande marknadsposition.

 

Utsikter 2023*

AkzoNobel förväntar sig att den pågående makroekonomiska osäkerheten fortsätter och kommer att tynga den organiska volymtillväxten. Företaget kommer att fokusera på marginalhantering, kostnadsminskning, normalisering av rörelsekapital och skuldavveckling.

Kostnadsminskningsprogram förväntas delvis mildra oväntat höga inflationstrycket på rörelsekostnaderna för 2023. AkzoNobel förväntar sig att sjunkande råmaterialkostnader kommer att ha en gynnsam inverkan på lönsamheten.

Baserat på nuvarande marknadsförhållanden har AkzoNobel som mål att leverera 1,40–1,55 miljarder EUR i justerat EBITDA.

Bolaget strävar efter att till slutet av 2023 sänka hävstångsgraden till under 3,4 gånger nettoskuld/EBITDA, inklusive effekten av förvärvet av Kansai Paint Africa, och återgå till cirka 2 gånger efter 2023.


*Målen är baserade på organiska volymer och konstanta valutor och utgår från att inga väsentliga marknadsstörningar uppstår.

 

Rapporten för det andra kvartalet kan ses och laddas ner på: https://akzo.no/Q2-2023-results 

1 Beräkningar av konstanta valutor exkluderar påverkan av fluktuationer av valutakurser genom omräkning av föregående års lokala valutabelopp till euro till innevarande års valutakurser

2 Justerat rörelseresultat = rörelseresultat exklusive identifierade poster

3 Avkastning på försäljning (ROS) är justerat rörelseresultat i procent av intäkter 

 

Detta pressmeddelande täcker kvartalets höjdpunkter. Vi rekommenderar att man läser pressmeddelandet i kombination med den kompletta kvartalsrapporten. Kvartalsrapporten ger ytterligare information, inklusive konsoliderade finansiella utdrag i enlighet med IAS34. ROS, justerad OPI, justerad EPS, EBITDA och justerad EBITDA är alternativa nyckeltal (Alternative Performance Measures – APM). AkzoNobel använder APM-justeringar till IFRS-måtten för att ge kompletterande information om rapporteringen av verksamhetens underliggande utveckling. En sammanjämkning av de alternativa prestandamåtten med de mest direkt jämförbara IFRS-måtten finns i AkzoNobels kvartalsrapport.

Alla siffror i pressmeddelandet och i AkzoNobels kvartalsrapport är oreviderade. De preliminära konsoliderade finansiella utdragen har diskuterats och godkänts av styrelsen och tillsynsnämnden. Dessa konsoliderade finansiella utdrag har godkänts för publicering.

Detta är ett offentligt tillkännagivande från AkzoNobel N.V. i enlighet med avsnitt 17, paragraf 1 i europeiska marknadsmissbruksförordningen (596/2014).


 
Om AkzoNobel

Vi levererar hållbara och innovativa färg- och ytbehandlingsprodukter som våra kunder, samhällen och miljön i allt högre grad förlitar sig på. I vår portfölj av varumärken i världsklass finns Cuprinol, International, Nordsjö och Sikkens som är betrodda av kunder världen över. Vi är verksamma i mer än 150 länder och har siktet inställt på att globalt bli industriledande i vår bransch. Det är vad du kan förvänta dig av ett banbrytande färgföretag, som har åtagit sig vetenskapsbaserade hållbarhetsmål och som arbetar med konkreta åtgärder för att kunna påverka globala utmaningar - för en bättre framtid för kommande generationer.

För ytterligare information

Linda von Platen, Communications Manager Nordics

Fetching the data, please wait...