media release

Corporate kostenbesparingsprogramma bekend gemaakt

AkzoNobel heeft vandaag het voornemen bekend gemaakt de corporate organisatie te herstructureren als onderdeel van een omvangrijk kostenbesparingsprogramma. De voorgenomen reorganisatie gaat gepaard met het verlies van circa 120 posities. In Nederland gaan de meeste posities (circa 80) verloren op het Hoofdkantoor (Amsterdam) en het Corporate Shared Service Center in Arnhem.

De noodzaak om de kosten op corporate niveau te drukken is een direct resultaat van de huidige economische recessie. AkzoNobel begon de gevolgen daarvan te voelen in 2008, maar de echte impact kwam tot uitdrukking in de resultaten over het eerste kwartaal van 2009. Alle activiteiten leden onder de recessie, resulterend in een omzetdaling van 13 procent en een netto verlies van 7 miljoen euro. Het corporate kostenbesparingsprogramma vormt onderdeel van de wereldwijde inspanningen om binnen AkzoNobel de kosten te verlagen, zoals eerder vorig jaar aangekondigd. Voor het gehele bedrijf gaat het hier om circa 3500 banen.

“We hebben al eerder benadrukt dat het belangrijk is ons nu te richten op klanten, kosten en cash”, aldus CFO Keith Nichols. “Dit geldt voor al onze businesses, maar we hebben ook de corporate organisatie en de kosten die daar worden gemaakt onder de loep genomen. De uitkomst daarvan is dat de Raad van Bestuur ‘corporate’ heeft gevraagd een kostenbesparing van 70 miljoen euro te identificeren.”

Gedurende de laatste maanden hebben de corporate stafdirecteuren zorgvuldig bekeken hoe en waar er bezuinigd kan worden op de kosten. Dit hebben ze gedaan door een risico-analyse uit te voeren. Dit proces heeft geleid tot het besluit bepaalde activiteiten te stoppen, terug te brengen of op een andere manier te gaan uitvoeren. Inclusief prijsonderhandelingen met huidige leveranciers, heeft dit een besparing op externe kosten opgeleverd van ongeveer 58 miljoen euro.

Een andere consequentie van deze analyse is het voornemen om bepaalde posities/functies overtollig te maken, waarmee nog eens 15 miljoen euro wordt bespaard. “Ik wil benadrukken dat we deze voorgenomen herstructurering op een verantwoordelijke en zorgvuldige wijze zullen doorvoeren”, voegt Keith Nichols toe.

“Daar waar posities overtollig worden, zullen we altijd proberen zoveel mogelijk mensen van werk naar werk te begeleiden. In Nederland, waar de grootste impact voelbaar zal zijn, zullen we deze herstructurering uitvoeren in volledig overleg met de ondernemingsraad en onze sociale partners. In andere landen zullen we de lokaal geldende procedures volgen. Uiteraard blijven we iedereen zo goed mogelijk op de hoogte houden gedurende dit proces.”

Medewerkers zijn geïnformeerd over de voorgenomen reorganisatie tijdens personeelsbijeenkomsten en afdelingsvergaderingen.