Dołącz do nas

Dlaczego?

Ponieważ kierujemy się zasadą: bądź sobą. Bez względu na płeć, religię, orientację seksualną i polityczną czy przekonania - jesteśmy firmą kolorowych osobowości. Jesteśmy silną społecznością, która docenia różnorodność i opiera się na wzajemnym szacunku. Stawiamy na utalentowanych, otwartych ludzi, wykazujących się wysoką etyką pracy.


Jeśli chodzi o umiejętności i wiedzę to

poszukujemy kandydatów z doświadczeniem w zakresie:


Proces rekrutacyjny


AkzoNobel Polska w grupie 300 Najlepszych Polskich Pracodawców 2021

(1 miejsce w branży)

Forbes od kilku lat organizuje ranking Najlepszych Pracodawców m.in. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz krajach Europy Zach. W Polsce to pierwsza edycja tego rankingu, w którym zostały wzięte pod uwagę m.in takie kryteria jak: rekomendacja przez pracownika swojego pracodawcy innym, rekomendacja pracowników do polecenia innych pracodawców z branży, w której są zatrudnieni, możliwości awansu i rozwoju, relacje między pracownikami, czy zrównoważony rozwój.

To ważne wyróżnienie być jednym z Najlepszych Polskich Pracodawców, a o tym fakcie zadecydowali tylko i wyłącznie właśnie pracownicy. 


Pokoloruj z nami świat!

Jesteśmy jednym z liderów w branży chemicznej, produkujemy farby oraz specjalistyczne powłoki, wyznaczając standardy w zakresie koloru i ochrony od 1792 roku.

Dołącz do naszego miedzynarodowego i zróżnicowanego zespołu.


Why?

Because we are guided by the rule: be yourself. Regardless of gender, religion, sexual and political orientation or beliefs - we are a company of colorful personalities. We have developed a strong community which celebrates diversity and is based on mutual respect. Our focus are talented, open people, showcasing high work ethic.


When it comes to skillset

We are seeking candidates with experience in the field of:


Recruitment process


AkzoNobel Poland listed as Poland's Best Employer

(1st place in our industry)

Forbes has been organizing the Best Employers ranking in the United States, Canada and Western European countries for several years. This is the first edition of this study organized in Poland. The award based on the following criteria: direct recommendation, i.e. the willingness of employees to recommend their employer; indirect recommendation, i.e. the willingness of employees to recommend other employers from the industry in which they are currently employed, career path, development; relationship between employees and the management; sustainability.

We are proud to be one of Poland’s Best Employers and the most important value is that our employees decided about it.


Join us in coloring the world

We’re experts in the proud craft of making paints and coatings, setting the standard in color and protection since 1792.  Join us and become part of our diverse team.

Fetching the data, please wait...